• Home
  • /
  • Regulamin GameTrade

REGULAMIN
użytkowania serwisu GameTrade.com.pl

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odwiedzając serwis GameTrade.com.pl (zwany dalej „portalem”, „serwisem”, „GameTrade.com.pl” lub „GameTrade”) i korzystając z niego użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki.

GameTrade.com.pl jest przedsięwzięciem prywatnym, niekomercyjnym. 

Wszystkie informacje zawarte w GameTrade.com.pl zostały przedstawione w dobrej wierze. Przy ich uzyskiwaniu wykazana została należyta staranność. Większość informacji została zweryfikowana, jednakże ze względu na charakter serwisu część informacji nie jest weryfikowalna.

Nie jest dopuszczalne pobieranie jakichkolwiek opłat przez osoby trzecie za prawo dostępu do prezentowanych w GameTrade.com.pl informacji.

W maksymalnym określonym przez prawo zakresie GameTrade.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane w GameTrade.com.pl treści. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wykorzystania do jakichkolwiek celów prezentowanych informacji.

Korzystanie z serwisu GameTrade.com.pl

GameTrade.com.pl pomaga sprzedającym, kupującym i chcącym wymieniać się w nawiązaniu kontaktu celem przeprowadzenia transakcji. GameTrade.com.pl nie jest stroną transakcji. Kupujących, sprzedających i dokonujących wymiany obowiązuje Kodeks Cywilny i wszelkie przewidziane w Kodeksie Cywilnym skutki prawne, do odpowiedzialności karnej włącznie, przewidzianej w Kodeksie Karnym za wykroczenia i przestępstwa.

W przypadku gdy użytkownik serwisu stwierdzi naruszenie prawa i poniesie stratę, powinien przede wszystkim zgłosić ten fakt na Policję.

Korzystanie z zawartości GameTrade.com.pl

Niniejszym GameTrade.com.pl przyznaje każdemu użytkownikowi niewyłączną i nieprzenoszalną licencję na dostęp do, przejęcie, obrazowanie i wydruk jednej kopii treści i funkcjonalności GameTrade.com.pl („Zawartości Portalu”) na jakimkolwiek pojedynczym komputerze, wyłącznie do własnego użytku, pod warunkiem, że użytkownik nie dokona jakichkolwiek modyfikacji Zawartości Portalu i że zachowa wszelkie informacje o klauzulach dotyczące praw autorskich i innych praw własności, zamieszczone na stronach Portalu. W innym przypadku zabrania się reprodukować, modyfikować, rozprowadzać, przekazywać, zamieszczać lub w jakikolwiek inny sposób ujawniać Zawartość Portalu bez uprzedniej, pisemnej zgody GameTrade.com.pl.

Informacje przesyłane lub zamieszczone przez użytkowników

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że GameTrade.com.pl posiada międzynarodowe, nieograniczone w czasie prawo użycia, publikacji lub wykorzystania w jakikolwiek inny sposób wszelkich i wszystkich informacji przesłanych lub w inny sposób zamieszczonych przez użytkownika w Portalu, przesłanych drogą przesyłki elektronicznej, odpowiedzi na ankiety lub w dowolny inny sposób. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje przesłane przez użytkowników z chwilą ich opublikowania na stronach GameTrade.com.pl stają się niewyłączną własnością GameTrade.com.pl.

Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie prześle ani w żaden inny sposób nie zamieści w Portalu materiałów, które a) zawierają groźbę, oszczerstwo lub zniesławienie lub będą posiadać obsceniczny charakter; b) które stanowią przestępstwo lub zachęcają do postępowania, które stanowiłoby przestępstwo, które dają podstawy do roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszają prawo; c) które naruszają prawo własności intelektualnej, prawo do prywatności lub inne prawa stron trzecich; d) które zawierają wirus komputerowy lub inny niszczący element; e) które zawierają treści reklamowe lub f) które stanowią lub zawierają nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd stwierdzenia. GameTrade.com.pl nie przegląda i nie jest w stanie przejrzeć wszystkich informacji przesyłanych do Portalu przez użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za te informacje. GameTrade.com.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich informacji, w części lub w całości, z jakichkolwiek powodów lub bez powodu. Użytkownik – dostawca materiałów do portalu GameTrade.com.pl zgadza się na ich redakcję, skróty i rozwinięcie. Odpowiedzialność za zawartość wiadomości pocztowych przekazywanych za pośrednictwem portalu GameTrade.com.pl odpowiadają tylko i wyłącznie nadawcy tych wiadomości. Za informacje nadesłane i zamieszczane przez użytkowników odpowiadają użytkownicy – dostawcy tych informacji, traktowani jak twórcy.

Prawa autorskie

Cała zawartość i funkcjonalność portalu GameTrade.com.pl, w tym teksty, grafika, logo, ikony i obrazy oraz ich wybór i układ stanowią wyłączną własność ich twórców i są chronione przez polskie i międzynarodowe przepisy prawa autorskiego. Wszelkie prawa autorskie materialne i niematerialne, które nie zostały wyraźnie udzielone, są zastrzeżone. Wszystkie prawa autorskie do materiałów przytaczanych (cytowanych) należą do ich autorów i prawnych właścicieli. Każdy autor i prawny właściciel informacji przytaczanych opublikowanych przez redakcję portalu na stronach GameTrade.com.pl ma za zgodą GameTrade.com.pl prawo do:
– aktualizacji materiału
– zmian treści
– usunięcia
– zmiany kontekstu (miejsca przytoczenia, cytowania).

Znaki towarowe

Zamieszczone w portalu GameTrade.com.pl znaki towarowe, znaki usługowe, projekty graficzne i logo (traktowane zbiorczo jako „Znaki Towarowe”) są Znakami Towarowymi portalu GameTrade.com.pl.

Zastrzeżenia prawne

Treść Portalu jest udostępniana użytkownikom z zastrzeżeniem, że GameTrade.com.pl nie świadczy im tą drogą doradztwa i usług. Wszelkie treści są udostępniane „jako takie”, bez żadnej rękojmii, w tym rękojmii odnośnie własności, dokładności i prawdziwości zawartości Portalu. Rękojmi nie udzielają również użytkownicy, treści których zostały zamieszczone w Portalu. Ani GameTrade.com.pl ani strony trzecie – użytkownicy, dostawcy treści, nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za pośrednie, uboczne lub wtórne szkody ani za straty moralne ani za utracone przychody lub zyski, bez względu na to czy zostały powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód lub strat.

Witryny stron trzecich

GameTrade.com.pl zamieszcza odsyłacze do witryn stron trzecich, za których działanie i treści nie ponosi odpowiedzialności.

Powiadomienia o naruszeniu praw i związane z tym postępowanie

GameTrade.com.pl zabrania przesyłania jakichkolwiek informacji, które ograniczają lub naruszają prawa autorskie i (lub) inne prawa własności intelektualnej (w tym prawa prywatne i publiczne) wszelkich osób i podmiotów. Użytkownicy, którzy uważają, że jakakolwiek publikacja zamieszczona w Portalu narusza ich prawo własności intelektualnej (lub prawo, które są zobowiązani przestrzegać), powinny powiadomić o tym GameTrade.com.pl przesyłając oświadczenie które powinno zawierać: a) określenie chronionego prawem autorskim dzieła i (lub) prawa własności intelektualnej, które zostało zdaniem użytkownika naruszone; b) określenie zamieszczonej w Portalu publikacji, która rzekomo narusza to prawo; c) personalia, adres i dzienny numer telefonu użytkownika, oraz ewentualny adres poczty elektronicznej; d) oświadczenie, że według dobrej wiary użytkownika wykorzystanie chronionego dzieła i (lub) wykonanie prawa własności intelektualnej nie zostało autoryzowane przez właściciela praw i jest sprzeczne z prawem, e) oświadczenie stwierdzające, że informacje zawarte w powiadomieniu są prawdziwe i, pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że sygnatariusz powiadomienia jest upoważniony do występowania w imieniu właściciela prawa, które zostało rzekomo naruszone; oraz f) podpis właściciela prawa własności intelektualnej lub osoby upoważnionej przez właściciela do poświadczenia naruszenia prawa. Po otrzymaniu takiego oświadczenia GameTrade.com.pl usunie wszelkie przesłane przez użytkowników informacje, które w świetle prawa polskiego naruszają prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby. Prawo polskie przewiduje kary za składanie takich oświadczeń niezgodnie z prawdą. W odpowiednich okolicznościach, osoby, które wielokrotnie prześlą materiały naruszające prawo otrzymają zakaz przesyłania dalszych informacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności jest opisana na stronie Polityka prywatności.

Zmiany

GameTrade.com.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia co jakiś czas zmian w swojej polityce ochrony danych osobowych, aktualny regulamin jest dostępny na niniejszej stronie.

Zespół GameTrade.com.pl
Warszawa

Nowy serwis ogłoszeniowy GameTrade.com.pl SprzedajKupWymień gry i konsole. GameTrade nie pobiera żadnych opłat ani nie pośredniczy w transakcjach. Szukaj dobrych ofert w Twojej okolicy, znajdź najlepsze ceny lub wymień gry bezpłatnie. Zamieszczaj bezpłatne oferty, Specjalność GameTrade to wymiana gier, akcesoriów do gier oraz konsol między graczami. Wymiana gier jest bardzo prosta – dodaj ofertę zaznaczając w niej „wymiana”. Gotowe!

GameTrade – pomagamy w rozrywce. Sprzedaj gry, kup gry i sprzęt w najlepszej cenie w swojej okolicy oraz wymień gry za darmo. Korzystanie z serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie oraz w Polityce prywatności.

Przejdź do góry